11.2/Licencmegállapodás

Licencmegállapodás

openSUSE® 11.2

This is an unofficial translation of the openSUSE 11.2 License agreement into Hungarian. This is does not legally state the distribution terms for openSUSE — only the original English text of the openSUSE 11.2 License agreement does that. However, we hope that this translation will help Hungarian speakers understand the openSUSE 11.2 License agreement better.


Ez az openSUSE 11.2 Licencmegállapodás nem hivatalos magyar fordítása. A fordítást jogi értelemben nem határozza meg az openSUSE 11.2 terjesztési feltételeit – e tekintetben csak az openSUSE 11.2 Licencmegállapodás angol nyelvű verziója irányadó. Mindazonáltal reméljük, hogy ez a fordítás segít az openSUSE 11.2 Licencmegállapodás jobb megértésében.

Ez a megállapodás szabályozza az openSUSE 11.2 letöltését, telepítését, vagy használatát, függetlenül a szállítás módjától. Az openSUSE 11.2 egy közös munka eredménye, amelyet az USA Copyright törvény véd a következő feltételekkel. Az openSUSE projekt átadja közös munkájának eredményét a GNU General Public License 2-es verziója alapján. Az openSUSE 11.2 letöltésével, telepítésével, vagy használatával elfogadja a jelen megállapodás feltételeit.

Az openSUSE 11.2 egy moduláris Linux operációs rendszer, amely több száz szoftverkomponensből áll. Az egyes komponensek licencmegállapodásai többnyire az egyes komponensek forráskódjában találhatók. A bizonyos "openSUSE" védjegyeket tartalmazó fájlokat kivéve az összetevők másolása és terjesztése engedélyezett. Bizonyos firmware fájlok kivételével a licencfeltételek lehetővé teszik a komponensek másolását, módosítását és közreadását forráskód, vagy bináris formátumban. Ezen licencmegállapodás nem korlátozza és nem is ad további jogokat, mint amelyek az egyes komponensek licencmegállapodásában szerepelnek.

Az openSUSE 11.2 megnevezést és egyes komponenseit, beleértve a forráskódot, a dokumentációt, a megjelenést, a felépítést és az összeállítást, a szerzői jog és más törvények védik. Az openSUSE 11.2 nevére, bármely komponensére, annak másolatára, vagy összevont részeire is fent említett licencek vonatkoznak. Az "openSUSE" az Egyesült Államokban és más országokban, a Novell Inc. által bejegyzett védjegy, amelynek használata a tulajdonos engedélyével történhet. Ez a megállapodás lehetővé teszi a nem módosított openSUSE 11.2 másolatát az "openSUSE" védjegy használatával, azzal a feltétellel, hogy Ön az openSUSE projekt védjeggyel kapcsolatos iránymutatását betartja a http://www.opensuse.org/Legal oldalon találhatóak szerint. Az openSUSE 11.2 módosításától függetlenül is tiszteletben kell tartani ezeket az iránymutatásokat.

A kifejezetten ebben a megállapodásban, vagy az adott komponens licencében megállapított módot kivéve AZ ALKALMAZHATÓ JOGSZABÁLYOK ÁLTAL BIZTOSÍTOTT MAXIMÁLIS MÉRTÉKBEN VISSZAUTASÍTJUK A PROGRAMHOZ A GARANCIA BIZTOSÍTÁSÁT. AMENNYIBEN A SZERZŐI JOGOK TULAJDONOSAI ÍRÁSBAN MÁSKÉNT NEM NYILATKOZNAK, A PROGRAM A "JELEN ÁLLAPOTÁBAN" KERÜL KIADÁSRA, MINDENFÉLE GARANCIAVÁLLALÁS NÉLKÜL, LEGYEN AZ KIFEJEZETT VAGY BELEÉRTETT, BELEÉRTVE, DE NEM KIZÁRÓLAGOSAN A FORGALOMBA HOZHATÓSÁGRA VAGY ALKALMAZHATÓSÁGRA VONATKOZÓ GARANCIÁKAT. Az openSUSE projekt nem garantálja, hogy az openSUSE 11.2-ben található funkciók megfelelnek a követelményeknek, vagy hogy a működése az openSUSE 11.2-ben teljesen hibamentes, vagy hogy pontosan a kísérő dokumentációban leírt módon működik. AZ OPENSUSE 11.2-t CSAK A SAJÁT FELELŐSSÉGÉRE HASZNÁLJA.

AZ ALKALMAZHATÓ JOGSZABÁLYOK ÁLTAL BIZTOSÍTOTT MAXIMÁLIS MÉRTÉKBEN AZ OPENSUSE PROJEKT (ÉS LICENCADÓI, LEÁNYVÁLLALATAI ÉS ALKALMAZOTTAI) NEM TEHETŐK FELELŐSSÉ A KÁROKÉRT, BELEÉRTVE MINDEN AZ OPENSUSE 11.2 HASZNÁLATÁBÓL, VAGY A HASZNÁLAT MEGAKADÁLYOZÁSÁBÓL EREDŐ VÉLETLEN, VAGY KÖVETKEZMÉNYES KÁRT, ELMARADT HASZNOT VAGY MEGTAKARÍTÁST, MÉG AKKOR SEM, HA AZ OPENSUSE PROJEKT TUDATÁBAN IS VAN, HOGY ILYEN KÁROK KELETKEZHETNEK. AZ OLYAN JOGHATÓSÁGNÁL, AMELY KORLÁTOZZA A KÁRTÉRÍTÉS KIZÁRÁSÁT VAGY KORLÁTOZÁSÁT AZ OPENSUSE PROJEKT (ÉS LICENCTULAJDONOSAI, LEÁNYVÁLLALATAI ÉS ALKALMAZOTTAI) ÖSSZESÍTETT FELELŐSSÉGE 50$ ÉRTÉKRE KORLÁTOZÓDIK, VAGY AMENNYIBEN A KORLÁTOZÁS NEM ENGEDÉLYEZETT, AKKOR AZ A MEGENGEDETT MINIMÁLIS MÉRTÉKRE KORLÁTOZÓDIK.

Az USA törvényeinek előírásai értelmében Ön kijelenti és garantálja, hogy Ön: (a) megértette, hogy az openSUSE 11.2-re exportkorlátozások vonatkoznak az Egyesült Államok Kereskedelmi Minisztériumának az Exportálással kapcsolatos igazgatási feladatai (Export Administration Regulations, "EAR") szerint; (b) Ön nem az EAR vagy az USA embargója által tiltott célországában található; (c) nem fogja exportálni, újraexportálni vagy továbbítani az openSUSE 11.2-t egyetlen tiltott célországba, természetes vagy jogi személy számára sem anélkül, hogy az USA kormányától beszerezné a szükséges exportengedély(eke)t vagy felhatalmazás(oka)t; (d) nem fogja használni vagy használatra átadni az openSUSE 11.2-t semmilyen kényes nukleáris, vegyi vagy biológiai fegyver- vagy rakétatechnológiai végfelhasználással kapcsolatban, kivéve, ha ezt az USA kormánya kifejezetten rendelettel vagy speciális licenccel engedélyezte; (e) megértette és elfogadja, hogy ha Ön az USA-ban van és exportálja vagy továbbítja az openSUSE 11.2-t a megfelelő végfelhasználók számára, akkor az EAR 741.17(e) szakaszának értelmében félévente jelentést kell benyújtania a Kereskedelmi Minisztérium Ipari és Biztonsági Hivatala (Bureau of Industry & Security, BIS) felé, amelyben szerepelnie kell minden egyes fogadó fél nevének és címének (országgal együtt); valamint (f) megértette, hogy az USA-n kívül más országok is korlátozhatják a titkosítási termékek importálását, használatát és exportálását, és ebben az esetben kizárólag Ön lesz a felelős az ilyen importálási, használati és exportálási korlátozások betartásáért.

Amennyiben a jelen szerződés bármely pontja be nem tarthatónak bizonyul, ez nem befolyásolja a maradék rendelkezések betarthatóságát. A jelen szerződésre Utah állam és az USA törvényei vonatkoznak, függetlenül minden egyéb ütköző törvény előírásaitól, kivéve, hogy az Egyesült Nemzeteknek a nemzetközi árukereskedelemmel kapcsolatos konvenciója nem érvényes. Ön és az openSUSE projekt között a jelen szerződés képezi a teljes megállapodást és szerződést az adott tárggyal kapcsolatban, és ezt a felek kizárólag együttesen, írásban módosíthatják. A jelen szerződéssel kapcsolatos bármely jog lemondása csak akkor érvényes, ha az írásban történik, a kötött fél jogosult képviselője által aláírva. A nemteljesítésből vagy szerződésszegésből származó semmilyen múltbéli vagy jelen joglemondás nem tekinthető a jelen szerződés kapcsán felmerülő bármely jövőbeni jog lemondásának. Az USA kormánya általi másolást, többszörözést és nyilvánosságra hozást a FAR 52.227-14 (1987. június) Alternate III (1987. június), FAR 52.227-19 (1987. június), vagy DFARS 252.227-7013 (b)(3) (1995. november), illetve az alkalmazható jogutód rendelkezések szabályozzák.

Copyright © 2008 The openSUSE Project. Minden jog fenntartva. A "Novell" és az "openSUSE" a Novell, Inc. védjegyei, amely az openSUSE projekt megalapítója, támogatója, és elnevezője. A "Linux" Linus Torvalds bejegyzett védjegye. Minden más védjegy a megfelelő tulajdonos birtokát képezi.